Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilÚvod arrow Obchodné podmienky Header Pic
Header Pic
Hlavné menu
Úvod
Obchodné podmienky
Reklamačný poriadok
Referencie
Naši neplatiči
Odborné informácie
Rozvozné dni
Na stiahnutie
Kontakt
Ponuka
Káble Elektroinštalačný materiál Svietidlá


Rozšírené vyhľadávanie
Kto má meniny?
Pondelok, 15. apríl 2024

Dnes má meniny
Fedor
Zajtra má meniny
Dana a Danica

Obchodné podmienkyň Tlačiť E-mail

Dodacie a obchodné podmienky spoločnosti Bruno Jendrál BRUDA sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy alebo objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim. Zmeny a odchýlky je možné dohodnúť písomnou formou.

 1.     Objednávanie tovaru
Tovar je dodávaný právnickým i fyzickým osobám. Zákazník si objednáva produkty a služby formou písomnej objednávky doručenej osobne, poštou, faxom alebo e-mailom a musí obsahovať tieto náležitosti:Identifikácia odberateľa – obchodné meno, OR resp. ŽL, adresa, IČO, DRĆ, bankové spojenie, zodpovedná osoba a kontakt – telefón, mobil, e-mail prípadne fax, číslo objednávky, číslo ponuky, ak bola zaslaná, presný názov výrobku, množstvo, požadované termíny dodania, dopravné dispozície, pečiatka a podpis zodpovednej osoby.Predávajúci zašle písomné potvrdenie o prijatí objednávky najneskoršie do 24 hodín a to faxom alebo e-mailom.

 2.     Cena
Tovar dodávame podľa platných cenníkových cien v deň expedície s premietnutím dohodnutého rabatu a skonta, prípadne na základe platnej cenovej ponuky. Cenníková cena zahrňuje:

  • Dopravu tovaru na miesto určenia v zmysle bodu 3. Dodanie tovaru
  • Náklady spojené s dĺžkovaním materiálu nad minimálne štandardné balenia na požadovanú mieru.
  • Technické poradenstvo pri špecifikácii a výbere, prípadne doporučenie ekvivalentných náhrad.
  • Kompletizáciu zákazky od rôznych výrobcov v celej šírke ponúkaného sortimentu.
  • Po vzájomnej dohode previnutie tovaru na obaly dodané zákazníkom.

Podľa výšky odobraného objemu tovaru a platobnej disciplíny poskytujeme zo štandardných cenníkových cien tieto zľavy:
      I.        Pre zmluvných partnerov – uzatvorená kúpna zmluva, zľava poskytnutá individuálne. Pre nezmluvných partnerov - jednorázové odbery, podmienka platby na predfaktúru.
    II.        Skonto vo výške 2 % v prípade platby na predfaktúru. Za platbu vopred je považovaná úhrada predfaktúry alebo iným spôsobom vopred poskytnutá platba za podmienky, že všetky predchádzajúce dodávky sú hradené v primeraných lehotách.
  III.        Bonus vo výške 1-3% v závislosti od objemu odobraného tovaru za štandardne dohodnutých podmienok (mimo zmluvných cien), platobnej disciplíny, pravidelnosti a sortimentnej skladby. Úhrada bonusu je viazaná na odber ďalšieho tovaru v nasledovnom období a je poskytovaná formou dobropisu.

O poskytnutom rabate, jeho výške, skonte a bonuse rozhoduje dodávateľ.

 3.     Dodanie tovaru
Pri dodávke tovaru platí obvyklé pravidlo prípustnej obchodnej tolerancie v dĺžke -0 +5% z objednanej dĺžky.Na základe uplatnenej objednávky je dodávka realizovaná:

  • Osobným odberom zo skladu dodávateľa
  • Na miesto určenia kupujúceho v rámci SR v prípade vyťaženia min. 1 vozovej jednotky v stanovenom termíne JIT
  • Pravidelným rozvozom dodávateľa
  • Dobierkou

Dodanie tovaru v rámci SR je zahrnuté v cene výrobku. Pri objednávke v hodnote do 500 € bez DPH môže byť cena upravená o manipulačný poplatok vo výške 8 € bez DPH zahrňujúci hodnotu balného, poštovného, dopravy a pod. Pri úhrade viac nákladov je doprava bez ohľadu na objem realizovaná expresne na želanie zákazníka. Dodanie tovaru mimo SR je možné po vzájomnej dohode.

 4.     Platobné podmienky
Základné platobné podmienky predpokladajú pre zákazníkov s uzatvorenými zmluvami platbu PP s lehotou splatnosti 14/30 dní. Podľa dohody so zákazníkom pri uzatvorení zmluvy je možné dojednať iné lehoty splatnosti za predpokladu upravenia výšky rabatu. Lehotu splatnosti je potrebné dohodnúť vždy vopred.V prípade nezmluvných partnerov platí podmienka predaja na predfaktúru.

 5.     Storno objednávky
V prípade, že kupujúci odstúpi od plnenia svojej objednávky v lehote kedy nie je možné túto dodávku stornovať u výrobcu, resp. dodať inému odberateľovi do 30 dní, zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu primerané náklady vo výške 5% z hodnoty stornovaného tovaru v bežnom sortimente, u špeciálne na zákazku vyrábaného a ďalej nepredajného tovaru, uhradí predávajúcemu náklady vo výške 85 % z hodnoty stornovaného tovaru (podľa druhu tovaru a jeho predajnosti). Tieto náklady reprezentujú výdavky predávajúceho spojené s obstaraním, financovaním a skladovaním tovarov stornovanej objednávky. Tieto poplatky sú splatné do 60 dní od stornovania objednávky.

 6.     Vrátenie obalov
Predávajúci vykúpi nepoškodené alebo primerane opotrebované obaly za fakturovanú cenu v lehote do 12 mesiacov od expedície, pokiaľ nie je na faktúre uvedené inak. Po tomto termíne je možné vykúpiť nepoškodené obaly za dohodnutú cenu. Odvoz prázdnych obalov nie je povinnosťou predávajúceho a nie je zahrnutý v cene materiálu. Predávajúci môže túto službu poskytnúť podľa jeho možností (miesto na aute, harmonogram rozvozu) a po predchádzajúcej vzájomnej dohode s odberateľom. Odberateľ vystaví faktúru na základe potvrdeného dodacieho listu predávajúcim.

 7.     Iné
Pri dodávke tovaru platí, že vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci dňom úhrady celej hodnoty dodávky. Táto skutočnosť bude vyznačená na dokladoch k dodávke. Predávajúci súhlasí so zapracovaním odobraného tovaru do finálneho produktu kupujúceho jedine za predpokladu vzájomnej dohody, uskutočnenej podľa § 135 b. ods. 2 Obč. z.. V prípade predaja tovaru vo vlastníctve predávajúceho tretej osobe, zostáva predávajúci vlastníkom tovaru aj po predaji a to až do zaplatenia faktúry a kupujúci je povinný predávajúcemu toto právo zabezpečiť a tretiu osobu na to upozorniť. Toto vlastníctvo predávajúceho je nedotknuteľné.

  8.     Ostatné
Na dodávky celého sortimentu poskytujeme záruku v rozsahu bežne poskytovaných záruk výrobcov, min. však 24 mesiacov odo dňa dodávky. Podmienkou je uplatnenie záruky v súlade s reklamačným poriadkom.

Tieto dodacie a obchodné podmienky platia do ich aktualizácie.

 
Header Pic
left unten
 
right unten
© 2024 BRUDA - káble, elektroinštalačný materiál